top of page

Store Policy

Customer Care

2. זכאות להירשם וליהנות משירותי החברה

1.2 רשאי ליהנות משירותי האתר אך ורק משתמש אשר מתקיימים בו כל התנאים הבאים: 

הינו בגיר (מעל גיל 18) הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

        (1) ברשותו תעודת זהות תקפה.

        (2) הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

        (3) מסכים למסור פרטים אישיים בסיסיים כגון, שם מלא, מספר טלפון סלולארי, כתובת דואר אלקטרוני.

        (4) מסכים לתנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת ועומד בתנאים אלו.

        (5) מסכים כי האתר תהיה רשאית לבצע את כל התקשורת עמו כלקוח באמצעות דואר אלקטרוני.

 

2.2. בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי שימוש אלו, ו/או לפי הוראות החוק, ו/או אשר לפי שיקול דעתו של האתר הינו שימוש פוגעני או בלתי ראוי ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותי האתר ו/או לשימושם של משתמשים אחרים בשירותיו, או שקיים חשד סביר כי המשתמש פועל כאמור, רשאי האתר למנוע מהמשתמש את השימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, מבלי צורך לנמק החלטתו או להודיע למשתמש על כך מראש. האתר אף שומר  את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את הפעולות המתבצעות על ידי משתמש בנסיבות אלו.

3.2 אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של משתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש באתר ובשרותיו, בניגוד להוראות האתר ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את האתר ו/או צדדים שלישיים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלו כלפי המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים על פי כל דין. 

 

3.קבלת מידע ורכישת מוצרים באתר

           1.3 ניתן לבצע פעולות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות מתנות עבור עצמו או אדם (אחד או יותר) עבורו נרכשה מתנה ואין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

           2.3 התשלום בגין העסקה יבוצע באמצעות פייפאל או באמצעות כרטיס אשראי דרך חברת שירותי פייפאל. (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי וכד’).

          3.3 במידה ומשלוח המתנה נעשה לכתובת מחוץ לישראל המשלם אינו מחוייב במע”מ. והמחיר הסופי הוא המחיר המופיע בעמוד התשלום האחרון ((check out. 

          4.3 סעיף זה מתייחס רק במידה והמתנה נשלחת לתוך ישראל. יש לציין כי המחירים באתר אינם כוללים מע”מ עבור מתנה אשר נשלחת בתוך ישראל. את ערך המע”מ והמחיר הסופי יראה המשתמש בעמוד התשלום הסופי לפני שהוא מבצע את העיסקה. 

          5.3 סעיף זה מתייחס רק במידה והמתנה נשלחת לתוך ישראל. במידה ובוצע הזמנה באתר ללא הופעת מחיר ערך המע”מ והאתר יהיה מעוניין להוסיף זאת למחיר הסופי במועד החיוב השנתי הבא, יהיה מחוייב האתר לשלוח פנייה באימייל ולקבל את אישור המשלם עבור העסקה. במידה ולא נענו בפנייה חוזרת עד ל-10 ימי עסקים לפני מועד האירוע. יראה בזאת האתר כהסכמה לאישור העסקה. 

          4.3 סעיף זה מתייחס רק במידה והמתנה נשלחת בתוך מדינת ישראל. במידה והמשתמש מעוניין לשנות את מחיר המתנה או במידה ואחוז המע”מ בישראל השתנה, המחיר התעדכן אוטומטית עם המע”מ והמשתמש יחוייב במחיר הסופי במועד החיוב שנה הבאה. כמו כן יובהר כי במידה וישתנה אחוז המע”מ בישראל ובשל כך יתייקר סכום הרכישה הלקוח יקבל פנייה באימייל לאישור העסקה או אם ברצונו לבטל. במידה ולא נענו בפנייה חוזרת עד ל-10 ימי עסקים לפני מועד האירוע. יראה בזאת האתר כהסכמה לאישור העסקה. 

          7.3 כל משתמש שרכש מתנה יקבל תזכורת באמצעות פנייה באימייל ביום שהמתנה הגיע לנמען בצירוף תמונת המוצר.

          8.3 המשתמש ימסור פרטים אישיים שלו ושל הנמען ועל אחריותו בלבד מוטלת אישורו ובהסכמתו כאמור לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה").

          9.3 לאחר ביצוע ההזמנה יבדוק את פרטי העיסקהועם קבלת אישורה, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהאתר יקבל אישור ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים.ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת פייפאל תוצג הודעה למשתמש באתר, במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

          10.3 מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה .

           המשתמש מסכים כי הקבלות/חשבוניות-מס וכל מסמך ממוחשב אחר יומצאו באמצעות כתובת הדוא"ל שנמסרה בעת התשלום; "מסמך ממוחשב"-  בהתאם להוראות מס-הכנסה(ניהול פנקסי חשבונות).

          11.3 המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי האתר בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו; יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

 

4. אספקת המוצרים ומשלוחים

           1.4 האתר  יספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל או מחוץ לישראל על פי מה שציין המשתמש בעת הזמנתו.

           2.4 שירותי השילוח יהיו באמצעות דואר מהיר ו/או באמצעות חברת שליחויות או באמצעות שליחי האתר באופן פרטי. על המשלוחים יהיו שירותי משלוח עם שליח אישי עד הבית.

 

            3.4 האתר מתחייב לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות שירותי פייפאל לרבות כרטיס אשראי או חשבון פייפאל. ולשלוח את המתנה לכתובת אשר ציין המשלם.

            4.4 התשלום עבור משלוח לישראל ומחוץ לישראל אינו כלול בתוך מחיר המתנה. לזכות האתר יש אפשרות לשנות זאת מעת לעת עם הודעה מראש והסכמת הלקוח במועד הגבייה הבא. 

 

           6.4 האתר לא תהא אחראי לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש.האתר לא תהא אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לאתר מראש תנקוט האתר במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח

 

5. מתנות האתר

1.5 מתנות האתר הינם מארזים המכילים לפחות מוצר אחד מתחומים שונים אשר נבחרו על ידי המשתמש. 

2.5 האתר מאפשר למשתמש להזמין מתנות שנשלחים לנמענים שצויינו באתר כנגד תשלום חד פעמי. כמפורט בסעיף 4 להלן.

3.5 מובהר כי גודל, כמות וסוג המוצרים הכוללים במארז המתנה משתנים ממארז אחד לאחר. כמו כן מובהר, כ

.5 השימוש במוצרים הינו באחריות המשתמש בלבד. האתר ממליץ למשתמשים לקרוא ולעקוב אחר הנחיות והוראות היצרן.

6.5 בכל מקרה,האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בקשר לטיבם, התאמתם או איכותם של המוצרים הכלולים במארזי האתר בית העסק המספק את המוצר ו/או היצרן הינם האחראיים הבלעדיים למוצרים והאתר לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם המוצרים.

 

6. מדיניות החזרים, שינויים וביטולים והחלפות

           1.6 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.

           2.6 ביטול של עסקה יעשה באמצעות פעולה באתר או באמצעות ביטול התשלום דרך שירותי התשלום (פייפאל או כרטיסי אשראי).

           3.6 לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, יחזיר האתר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו סכום העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו או דמי ביטול.

           4.6 במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לאתר, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו 

           5.6 במקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר החזרת המוצר לאתר תהיה על חשבונה והאתר יזכה את חשבון המשלם עבור המוצר.

           6.6 המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית. החזרת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש.

           7.6 המשתמש ראשי לבצע שינויים בהזמנות לרבות שינוי כתובת השליחה,  ימי עסקים לפני מועד האירוע.             

           8.6. האתר תהא רשאי לבטל עסקה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית  אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;

           9.6 מדיניות החלפה- יובהר כי מקבל המתנה יוכל להחליף את המוצר אם הוא אינו לטעמו או פגום למעט אם המוצר שקיבל הינו עם פרסונליזציה. יובהר כי במידה והמוצר הגיע פגום יוכל להחליף את המתנה או לדרוש את ערך המתנה ששולם אשר יוחזר לחשבון הלקוח המשלם.

           10.6 במידה וגורמים או ארועים שאינם בשליטת בעלי האתר יעכבו או ימנעו את קיום העסקה באופן חלקי או מלא רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים כולם, חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

           11.6 הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והאתר ימנע מחיוב חשבון הפייפאל או כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצר שאינו קיבל, ככל ששולם. ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

Privacy & Safety

 מספק מדיניות פרטיות זו כדי ליידע את המשתמשים של המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ,giftinclick.com 

 וחשיפה של מידע אישי מזהה שהתקבלו ממשתמשים באתר זה,

בבואך לעשות שימוש באתר לרבות הרשמה או רכישה הרי אתה מסכים לתנאי המדיניות

בהיותך מבצע שימוש באתר שלנו אתה אתה מאשר עיבוד שנעשה במידע שלך כמפורט במדיניות פרטיות זו החברה וכפי שתוקן על ידינו. "עיבוד" פירושו באמצעות “cookies” במחשב או באמצעות או מידע נגיעה בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק, איסוף, אחסון, מחיקה, שימוש, שילוב ותחשוף מידע.

כמשתמש פייסבוק רשום, אתה כפוף למדיניות הפרטיות של פייסבוק, כמו גם מבחינת משתמשים רלוונטית אחרת ותנאים. אנא ודא שאתה מכיר את כל המונחים הרלוונטיים וההגבלות החלים לך כמשתמש של פייסבוק.

אם קיימת התנגשות בין מדיניות הפרטיות של giftinclick ותנאיו של פייסבוק, הנחיות ומדיניות פרטיות אז בינינו

א נתונים מפייסבוק - כאשר אתה נכנסת לאתר giftinclick בפעם הראשונה, זה עשוי לבקש ממך רשות לגשת לחלק המידע בפרופיל שלך בפייסבוק למשל, הוא עשוי לבקש רשות כדי לקבל גישה: 

(א) מידע בסיסי (הכולל את שמך, תמונות פרופיל, שם משתמש, רשימת חברים, יום הולדת,  וכל מידע אחר שכולל פרטי החשבון הבסיסי שלך בפייסבוק.

(ב) את התמונות שלך. 

ב נתוני מידע עצמאיים

במהלך האינטראקציה שלך עם השירות שלנו, אתה יכול גם באופן עצמאי לספק לנו מידע על עצמכם, למשל, אם אתה ממלא טופס באמצעות הפונקציונליות בתוך האתר עצמו. אנו קוראים של רואי נתונים 'נתונים זה כי זה נתונים שאתם נתתם ל giftinclick דרך האתר. על ידי מתן הנתונים אתה מאשר שזה נתונים שאנו עשויים להשתמש ולאחסן בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ועם כל דרישות משפטיות אחרות שעשויות לחול 

. למה אנחנו צריכים מידע ממך?

אנו זקוקים למידע ממך כך שנוכל:

(א) לפקח, לנהל ולשפר את הפונקציונליות של השירות שלנו;

(ב) בהסכמתך, לשלוח מיילים שיווק אליך מאיתנו וצדדים שלישיים המאושרים שלנו (שבו נתת הסכמה כזו). זה יהיה ברור לך כאשר אתה מספק הסכמה זו.

 

עיין בשאלות הנפוצות שלנו למידע נוסף על איך לנהל את הפרופיל שלך giftinclick.

4. כיצד אנו משתמשים בנתוני פייסבוק שלך ובנתונים העצמאיים שלך?

(א) אנו אוספים ומשתמשים בנתונים פייסבוק שלך ובנתונים העצמאיים שלך בתחום היחיד שבו אנו זכאים על פי חוק לעשות זאת, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ובמקרה של הנתונים העצמאיים שלך, איפה ואיך אתה הסכים לנו המשתמשות בנתונים:

(ב) אנו עשויים לחלוק הנתונים העצמאיים שלך שנתתם לנו עם חברות אחרות בתוך הקבוצה שלנו, חברות הכלולות הכלול שלנו (עיין סעיפים (ה) ו- (ו) להלן).

(ג) אנו עשויים לחשוף את הפרטים שלך ב- Facebook הנתונים העצמאיים שלך לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית.

(ד) כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר הנתונים פייסבוק שלך הנתונים העצמאיים שלך במקרה שאנחנו למכור או להעביר את כל או חלק של העסק שלנו או נכסים. האם מכירה או העברה כאלה מתרחשים, ואנו נעשינו מאמצים סבירים על מנת לכוון את הנעבר להשתמש בנתוני פייסבוק שלך הנתונים העצמאיים שלך באופן עולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות של פייסבוק. בעקבות מכירה או העברה כאמור, ניתן לפנות הישות שאליה העברנו נתונים פייסבוק שלך נתונים עצמאי שלך עם שאלה באשר העיבוד של המידע הזה.

(ה) אנו עשויים לבצע ניתוח סטטיסטי על פעילות המשתמשים בתוך פייסבוק כדי שנוכל למדוד את רמת ההתעניינות, שימוש מגוון של פונקציות שונות הכלול בהם. אנו עשויים להודיע ​​לצדדים שלישיים על תוצאות ניתוח סטטיסטי כזה בצורה מצטברת. 

כיצד אנו מגינים על פרטי המשתמש שלך

(א) יש לנו אמצעי אבטחת מידע כדי לסייע בהגנה על מידע אישי שנמסר giftinclick משימוש לא נאות, שינוי, גישה לא מורשית, או הגילוי.. יש לנו נהלים לקיים מערכת אלקטרונית / מחשב מאובטח. אנו נוקטים באמצעים סבירים על מנת להבטיח כי פינות עבודה בטוחות, ומידע על מאגרי מידע מוגן על ידי מילות לעבור ולגשת רק למטרות לגיטימיות.

(ב) אנו נוקטים באמצעים סבירים על מנת להבטיח את המידע שאנו אוספים, להשתמש ולחשוף הוא מדויק, מלא ועדכני.

(ג) אם יש לנו חוזה החוצה שירות לצד שלישי, ייתכן שנצטרך לחשוף את המידע האישי שלך לצד שלישי כי על מנת להבטיח כי אתה מקבל את השירות הדרוש. בנסיבות אלה, אנו דורשים הצד השלישי כדי להגן על הפרטיות של המידע הנמסר לה.

(ד) כאשר אנו כבר לא צריכים את המידע האישי שלך יש לנו נהלים להרוס אותו באופן מאובטח לצמיתות. גם אתה יכול לפנות אלינו בהמשך לבקשה זו אנו מוחקים הנתונים פייסבוק שלך, ו / או נתונים עצמאיים.

(ה) למרות שאנו לא יכולים להבטיח כי לא מקרי, בלתי חוקי או בלתי מורשה הרס, אובדן, שינוי, גישה, גילוי או שימוש במידע שלך יתרחש, אולם נעבוד קשה על מנת למנוע את ישנות מקרה כזה.

 

זכויות יוצרים ותחום השיפוט

(א) מותר לך לבקר ולהשתמש באתר giftinclick וכל תוכן שנוצר על ידי החברה שלנו אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי משלך. כל העתקה, שכפול או כל צורה אחרת של חלוקת התוכן הכלול בתוך האתר של giftinclick אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של giftinclick זה או כל יתר תנאי על ידך או צד שלישי כלשהו אסור ויהווה פרה של זכויות יוצרים.

. כיצד ליצור איתנו קשר

(א) אנו שומרים על רשומות של נתונים עצמאיים שלך אשר ספקו לנו באמצעות האינטראקציה שלך עם אתר האינטרנט שלנו. אתה יכול לקבל גישה אל המידע האישי שבידי giftinclick בשתי דרכים. אם נרשמת דרך האתר הזה כדי להיות חבר של אתר האינטרנט של giftinclick, רוב המידע שבידי giftinclick עלייך ניתן לצפות ושינה ישירות על ידך על ידי כניסה לאתרים זה באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך וסקירת העדפותיך. למעט כמה בנסיבות מוגבלות כגון היכן שהמידע רגיש באופן מסחרי.

(ב) אם אתה מודיע לנו כי המידע שאנו מחזיקים אינו נכון נוכל, אם יש צורך בכך, לתקן רשומות אלה.

מדיניות 7. כלפי ילדים

האתר אינו מכוון לאנשים מתחת לגיל 18. אם הורה או אפוטרופוס נודע כי הילד שלו או שלה ספק לנו מידע המזהה אותך ללא הסכמה, הוא או היא צריכה לפנות אלינו בכל info@giftinclick.com ואין באפשרותינו לאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי מילדים מתחת לגיל 13. אם ייוודע לנו שילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע שניתן לזיהוי אישי, אנו מוחקים מידע כזה מן התיקים שלנו.

 

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות קניין אחרות, לרבות תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו.

 רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ , למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותו של מפעילת האתר, מראש ובכתב.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה או לבטל השתתפות של משתתפים/גולשים שהתנהגותם

אינה הולמת או המנסים לפגוע בניהולו התקין של באתר.

האתר גיפטאיןקליק עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

 

מדיוניות שינויים: 

מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת, מכל סיבה שהיא; גרסה בכל תחול על מידע הנאסף בזמן שהוא היה במקום. אנו נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות הפרטיות שלנו על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה באתר שלנו. אתה מומלץ שתעיין במדיניות פרטיות זו באופן קבוע עבור כל שינוי. מדיניות פרטיות זה ייכנס לתוקף מיום 10 באוקטובר 2020.

אם יש לך מחשבות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא פנה אלינו.

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page